Máng ăn gà con – MG06

Máng ăn cho gà con

Lưu ý: sản phẩm có 2 loại

  • Loại có nắp
  • Loại không nắp

Thông tin sản phẩm

Máng ăn cho gà con có nắp

Mã hàng MG06

  • Vật liệu: PP
  • Sức chứa: 4kg
  • Kích thước:
  • Màu sắc: Vàng (thân), Xanh (nắp)

Máng ăn cho gà con không có nắp

Mã hàng MG06-01

  • Vật liệu: PP
  • Sức chứa: 4kg
  • Kích thước:
  • Màu sắc: Vàng

Additional information