Máng ăn gà con – MG06

Máng ăn cho gà con

Lưu ý: sản phẩm có 2 loại

  • Loại có nắp
  • Loại không nắp

Thông tin sản phẩm

Máng ăn cho gà con có nắp
Mã hàng MG06
  • Vật liệu: PP
  • Sức chứa: 4kg
  • Kích thước: ĐK đáy 260mm, ĐK thân 300mm
  • Màu sắc: Vàng (thân), Xanh (nắp)
Máng ăn cho gà con không có nắp
Mã hàng MG06-01
  • Vật liệu: PP
  • Sức chứa: 4kg
  • Kích thước: ĐK đáy 260mm, ĐK thân 300mm
  • Màu sắc: Vàng

Additional information