Tư vấn kỹ thuật

Phương pháp chọn giống heo

Phương pháp chọn giống heo

Trong phương hướng công tác giống, nhân thuần chủng để tạo ra các dòng heo khác nhau phù hợp với thị trường và điều kiện

Phương pháp chăm sóc heo thịt

Nuôi heo thịt phải đạt được những yêu cầu sau đây: Heo thịt phải có tốc độ sinh trưởng phát triển tốt, tiêu tốn thức ăn thấp,