Chuồng bầu loại sắc đặc, nhúng kẽm

Chuồng bầu loại sắc đặc, nhúng kẽm, máng xây

Mô tả

Chuồng bầu loại sắc đặc, nhúng kẽm, máng xây